Press release

M80 builds on its digital transformation portfolio with the acquisition of Dutch company Luminis, a second significant investment in a short period of time

Click here for the Dutch version of this press release.
Click here for the French version of this press release.

Luminis announces today that private equity fund M80 has acquired a majority stake in the company. Together with M80 and the Brussels XPLUS – in which M80 already took a majority stake in April – Luminis has the ambition to become a European full-service provider in digital transformation.

 

Brussels – September 2nd, 2022 – Luminis announces today that the Belgian private equity fund M80 has acquired a majority stake in the company. M80 offers software and technology company Luminis the opportunity to further expand its strategy and market position internationally. Luminis becomes part of a platform that also includes XPLUS, a Belgian expert in enterprise IT architecture. M80 plans to make further selective acquisitions in Europe in the coming months with the aim of bringing together a portfolio of best-in-class digital transformation specialists.

 

Hans Bossenbroek, CEO Luminis about accelerating the strategy: “Due to the tight labor market, organic growth of Luminis proved to be a challenge. With the help of the private equity fund M80 it is now possible to realize our growth ambitions.”

 

Luminis is a leader in building ‘cloud-native’ applications and excels in quickly adding value to the user or customer using cloud technology. Optimal use of data is also central to this – for example via the high-performance Luminis product “InformationGrid”, a so-called DaaS solution (Data-as-a-Service) that is used, among other things, as the underlying technology for the leading learning platform in Dutch schools.

 

After acquiring XPLUS in April 2022, M80 has now taken the next step in its development of a full-service digital transformation provider in Europe. By becoming part of this group of companies, Luminis can accelerate the broadening of its services and products portfolio in the field of digital transformation. Already today, the IT architects of XPLUS are called in to design digital transformations with the software teams of Luminis. Vice versa, Luminis developers quickly and efficiently realize what XPLUS has defined at the drawing board.

 

Wim Vochten, CEO XPLUS: “I am convinced that together with Luminis we can support existing and new customers even better in their digital transformation. Bringing parties together fits exactly in the line of thought and strategy developed by XPLUS and M80; our services are very complementary which enables us to immediately offer added value to our customers.”

 

Carl Annicq, M80 Partners: “M80 aims to bring together companies with superior capabilities to save customers the frustration of working with mediocre IT vendors – we are thrilled to have convinced a quality player like Luminis to join this initiative alongside XPLUS. We look forward to further steps to strengthen our group internationally.”

 

 

About Luminis

 • Luminis was founded in 2002 and offers customers high-quality solutions in the field of Cloud and Data. Luminis has partnerships with Amazon Web Services (AWS) and Microsoft, among others.
 • In addition, Luminis is the initiator and driving force of the IT training program Accelerate with, among others, Thales, Bosch and the Dutch Tax Authorities.
 • Luminis has 150 employees and has offices in Amersfoort, Amsterdam, Rotterdam, Arnhem and Apeldoorn and provides its services to, for example, Thales, Alliander, Huuskes, BDR Thermea, bol.com and The Learning Network.
 • More information on https://www.luminis.eu

About M80

 • M80 Partners is the management company of M80 Capital, a private equity fund established in November 2018, investing in companies in Belgium, France, the Netherlands and Luxembourg.
 • Founded by Peter Maenhout, the investment team consists of seasoned private equity professionals, but also entrepreneurs, former CEOs and digital pioneers.
 • The company focuses on growth companies in healthcare, consumer, business services and industry. The M80 team invests in companies it can help digitally transform to accelerate sales and improve operations.
 • More information on https://m80partners.com/

 

About XPLUS 

 • Founded in 2010 by Wim Vochten, XPLUS provides consulting services focused on digital transformation through the implementation of business-critical enterprise IT architecture and digital solutions in the BeNeFraLux.
 • Among its 100+ highly experienced consultants, 75% worked earlier as a principal consultant or partner with a top 5 consultancy firm.
 • XPLUS serves blue chip clients in a variety of sectors, mainly in banking, insurance, telco and retail.
 • More information on https://www.xplus.eu/

 

 

Contact: 

 

M80 maakt tweede significante investering in digitale transformatie op korte termijn met overname van het Nederlandse Luminis

Luminis maakt vandaag bekend dat het private-equityfonds M80 een meerderheidsbelang in het bedrijf heeft verworven. Samen met M80 en het Brusselse XPLUS – waarin M80 reeds in april een meerderheidsbelang nam – heeft Luminis de ambitie om een Europese full-service provider in digitale transformatie te worden.

 

Brussel – 2 september, 2022 – Luminis maakt vandaag bekend dat het Belgische private-equityfonds M80 een meerderheidsbelang in het bedrijf heeft verworven. M80 biedt software- en technologiebedrijf Luminis de kans haar strategie en marktpositie internationaal verder uit te bouwen. Luminis wordt onderdeel van een platform waar ook XPLUS, een Belgisch expert in enterprise IT-architectuur, deel van uitmaakt. M80 is voornemens de komende maanden verdere selectieve overnames te doen in Europa met als doel een portfolio van best-in-class specialisten op het gebied van digitale transformatie samen te brengen.

 

Hans Bossenbroek, CEO Luminis over het versnellen van de strategie: “Door de krapte in de arbeidsmarkt bleek autonome groei van Luminis een uitdaging. Ondanks de uitbouw van een groeiend en gezond bedrijf van meer dan 150 medewerkers, met een reputatie van technisch vakmanschap, konden we niet alle vragen van klanten beantwoorden. Met behulp van het private-equityfonds M80 is het mogelijk om onze groeiambities waar te maken.”

 

Luminis is een leider in het bouwen van toepassingen die “cloud-native” zijn en snel toegevoegde waarde brengen voor de gebruiker of klant. Daarbij staat ook het optimaal exploiteren van data centraal – bijvoorbeeld via het performante Luminis product “InformationGrid”, een zgn. DaaS-oplossing (Data-as-a-Service) dat o.a. gebruikt wordt als onderliggende technologie voor het leidinggevende leerplatform in Nederlandse scholen.

 

M80 heeft, na de overname van XPLUS, met de investering in Luminis een volgende stap gezet in haar ontwikkeling van een full-service provider op het gebied van digitale transformatie in Europa. Als deel van een bredere groep complementaire bedrijven, kan Luminis haar diensten- en productenportfolio op het gebied van digitale transformatie versneld verbreden: reeds vandaag worden de IT architecten van XPLUS ingeschakeld om met de software teams van Luminis digitale transformaties uit te tekenen. Omgekeerd realiseren de ontwikkelaars van Luminis snel en efficiënt wat XPLUS aan de tekentafel heeft bepaald.

 

Wim Vochten, CEO XPLUS: “Ik ben ervan overtuigd dat we samen met Luminis bestaande en nieuwe klanten nog beter kunnen ondersteunen in hun digitale transformatie. Het samenbrengen van partijen past precies in de gedachtenlijn en de strategie die XPLUS en M80 uittekenden; onze diensten zijn heel complementair zodat we meteen toegevoegde waarde bieden aan  onze klanten.”

 

Carl Annicq, M80 Partners: “M80 wil bedrijven met superieure bekwaamheden samenbrengen om klanten de frustratie van het werken met middelmatige IT leveranciers te besparen – we zijn dan ook ontzettend blij dat we naast XPLUS een kwaliteitsspeler als Luminis hebben overtuigd om zich aan te sluiten bij dit initiatief. We kijken uit naar verdere stappen om onze groep internationaal te versterken.”

 

Over Luminis

 • Luminis werd in 2002 opgericht en biedt klanten hoogwaardige oplossingen op het gebied van Cloud en Data. Luminis heeft partnerships met o.a. Amazon Web Services (AWS) en Microsoft.
 • Daarnaast is Luminis initiator en de kracht van IT-opleidingsprogramma Accelerate met o.a. Thales, Bosch en de Belastingdienst.
 • Luminis heeft kantoren in Amersfoort, Amsterdam, Rotterdam, Arnhem en Apeldoorn en verleent haar diensten aan bijvoorbeeld Thales, Alliander, Huuskes, BDR Thermea, bol.com en The Learning Network.
 • Meer informatie over Luminis via https://www.luminis.eu

Over M80 

 • M80 Partners is de managementvennootschap van M80 Capital, een private-equityfonds dat in november 2018 is opgericht en investeert in bedrijven in België, Frankrijk, Nederland en Luxemburg.
 • Het investeringsteam, opgericht door Peter Maenhout, bestaat uit doorgewinterde private equity professionals, maar ook ondernemers, voormalige CEO’s en digitale pioniers.
 • Het bedrijf richt zich op groeibedrijven in de gezondheidszorg, consumentenmarkt, zakelijke dienstverlening en industrie. Het M80-team investeert in bedrijven die het digitaal kan helpen transformeren om de omzet te versnellen en de bedrijfsvoering te verbeteren.
 • Meer informatie op https://m80partners.com/

Over XPLUS 

 • XPLUS werd in 2010 opgericht door Wim Vochten en levert consultancydiensten gericht op digitale transformatie door middel van de implementatie van bedrijfsnoodzakelijke enterprise IT-architectuur en digitale oplossingen in de BeNeFraLux.
 • Van de meer dan 100 zeer ervaren consultants heeft 75% eerder gewerkt als principal consultant of partner bij een top 5 consultancybedrijf.
 • XPLUS bedient grote klanten in diverse sectoren, voornamelijk in het bank- en verzekeringswezen, de telecomsector en de detailhandel.
 • Meer informatie over https://www.xplus.eu/

Contact: 

 

 

M80 réalise son deuxième investissement dans la transformation numérique avec l’acquisition de la société néerlandaise Luminis.

 

Luminis annonce que le fonds d’investissement M80 a acquis une participation majoritaire dans la société. Avec M80 et la société XPLUS basée à Bruxelles – dans laquelle M80 a déjà pris une participation majoritaire en avril – Luminis a l’ambition de devenir un fournisseur européen de services complets en matière de transformation numérique.

  

Bruxelles – 2 septembre, 2022 – Luminis annonce que le fonds d’investissement belge M80 a acquis une participation majoritaire dans la société. M80 offre à l’entreprise de logiciels et de technologies Luminis la possibilité d’étendre sa stratégie et sa position sur le marché international. Luminis fera partie d’une plateforme qui comprend également XPLUS, un expert belge en architecture informatique d’entreprise. M80 a l’intention de procéder à d’autres acquisitions sélectives en Europe dans les mois à venir, dans le but de constituer un portefeuille de spécialistes de premier ordre dans le domaine de la transformation numérique.

 

Hans Bossenbroek, CEO de Luminis, à propos de l’accélération de la stratégie : “En raison de l’étroitesse du marché du travail, la croissance organique de Luminis s’est avérée être un défi. Malgré la création d’une entreprise saine et en pleine croissance de plus de 150 employés, réputée pour son savoir-faire technique, nous ne pouvions pas répondre à toutes les demandes de nos clients. Avec l’aide du fonds d’investissement M80, il est possible de réaliser nos ambitions de croissance”.

 

Luminis est un leader dans la création d’applications “cloud-native” qui apportent rapidement une valeur ajoutée à l’utilisateur ou au client. L’exploitation optimale des données est également au cœur de cette démarche, par exemple grâce au puissant produit “InformationGrid” de Luminis, une solution dite “DaaS” (Data-as-a-Service) qui est utilisée comme technologie sous-jacente pour la principale plateforme d’apprentissage des écoles néerlandaises.

 

Après l’acquisition de XPLUS, M80 a franchi une nouvelle étape dans son développement en tant que fournisseur de services complets dans le domaine de la transformation numérique en Europe avec son investissement dans Luminis. En tant que membre d’un groupe plus large d’entreprises complémentaires, Luminis peut étendre son portefeuille de services et de produits dans le domaine de la transformation numérique à un rythme accéléré : dès aujourd’hui, les architectes informatiques de XPLUS sont amenés à concevoir des transformations numériques avec les équipes logicielles de Luminis. À l’inverse, les développeurs de Luminis mettent en œuvre rapidement et efficacement ce que XPLUS a défini.

 

Wim Vochten, CEO de XPLUS : ” Je suis convaincu qu’avec Luminis, nous pouvons encore mieux accompagner nos clients existants et futurs dans leur transformation numérique. Le rapprochement des parties s’inscrit exactement dans la ligne de pensée et la stratégie que XPLUS et M80 ont définies; nos services sont très complémentaires de sorte que nous offrons immédiatement une valeur ajoutée à nos clients. “

 

Carl Annicq, M80 Partners : ” M80 a pour objectif de réunir des entreprises aux capacités supérieures afin d’éviter aux clients la frustration de travailler avec des fournisseurs informatiques médiocres. Nous sommes ravis d’avoir convaincu un acteur de qualité comme Luminis de rejoindre cette initiative aux côtés de XPLUS. Nous attendons avec impatience de nouvelles étapes pour renforcer notre groupe au niveau international. “

 

 

À propos de Luminis

 Luminis a été fondée en 2002 et offre à ses clients des solutions de haute qualité dans le domaine du Cloud et des données. Luminis a conclu des partenariats avec entre autres, Amazon Web Services (AWS) et Microsoft.

 • En outre, Luminis est l’initiateur et la force du programme de formation informatique Accelerate avec, notamment, Thales, Bosch et le bureau des impôts.
 • Luminis a des bureaux à Amersfoort, Amsterdam, Rotterdam, Arnhem et Apeldoorn et fournit ses services à des clients tels que Thales, Alliander, Huuskes, BDR Thermea, bol.com et The Learning Network.
 • Plus d’informations sur Luminis sur https://www.luminis.eu.

 À propos de M80

 • M80 Partners est la société de gestion de M80 Capital, un fonds d’investissement fondé en novembre 2018 qui investit dans des entreprises en Belgique, en France, aux Pays-Bas et au Luxembourg.
 • L’équipe d’investissement, fondée par Peter Maenhout, est composée de professionnels chevronnés du capital-investissement, ainsi que d’entrepreneurs, d’anciens CEO et de pionniers du numérique.
 • La société se concentre sur les entreprises en croissance dans les secteurs des soins de santé, de la consommation, des services aux entreprises et de l’industrie. L’équipe M80 investit dans des entreprises qu’elle peut aider à se transformer numériquement pour accélérer les revenus et améliorer les opérations.
 • Plus d’informations sur https://m80partners.com/

 À propos de XPLUS

 • XPLUS a été fondée en 2010 par Wim Vochten et fournit des services de conseil axés sur la transformation numérique par la mise en œuvre d’une architecture informatique d’entreprise et de solutions numériques dans le BeNeFraLux.
 • Parmi les plus de 100 consultants hautement expérimentés, 75 % ont déjà travaillé en tant que consultant principal ou partenaire dans un cabinet de conseil du top 5.
 • XPLUS sert de grands clients dans divers secteurs, principalement dans la banque, l’assurance, les télécommunications et le commerce de détail.
 • Plus d’informations sur https://www.xplus.eu/

 Contact :